Ni gute umuntu atangira Business ye? Dore ingingo 7 zo kwitaho

Ni gute umuntu atangira Business ye? Dore ingingo 7 zo kwitaho

Ni gute umuntu atangira Business ye? Dore ingingo 7 zo kwitaho

Ni byiza kugira igitekerezo cyo gutangira kwikorera, ariko kugishyira mu bikorwa nabyo ni ibindi. Akenshi iyo uri gutangira business, uterwa ubwoba no kumva ko hari byinshi usabwa kugirango utangire business ariko uburyo bwiza ni ukugabanya kwitega imitego, ugatekereza neza ariko ukihutira gushyira mu bikorwa gusa ukabikorana ubushishozi. Aha turakwereka ingingo 6 ukwiye kwitaho kugirango utangire business.

  1. Andika inshamake y’uko business yawe izagenda (Business Plan)

Birashoboka gutangira business rwose nta nyigo wakoze ngo unanayishyire mu nyandiko ariko si byiza. Ibifite inyungu nyinshi ni ugufata urupapuro ukandikaho byibuza ibi bikurikira ”

  1.  Mu by’ukuri iyo business yawe ni iki izaba ije gucyemura? Ni iki uzakora?
  2. Kuki iyo Business yawe  uyitangije?
  3. Ni izihe ntego za business yawe?
  4. ese ni ubuhe bwenge n’ubucakura uzakoresha kugirango izo ntego uzigereho?
  5. Ni ibihe bikorwa uzakora mu gihe runaka? Bicagaguremo ibikorwa bitandukanye uzakora mu mwaka umwe utangiye business yawe kandi uzabyubahirize

 

       2. Menya amafaranga uzacyenera muri iyo Business yawe 

Ni byiza ko Business yawe uyitangira udashoye n’atanu gusa inshuro nyinshi ntibishoboka. Kuko bidashoboka rero tekereza gutangiza amafaranga macye ashoboka, uzagende ahubwo wongera igishoro cy’ayo uko business yawe izagenda ikura. Irinde rero kuba wazatungurwa no gucyenera amafaranga muri business yawe utari watekereje, bityo teganya mbere, nurangiza utangire. Kora inyigo umenye amafaranga ucyeneye kugirango utangire, unanagire ishusho mbonera y’amafaranga uzagenda ucyenera uko iminsi izagenda itambuka

 3. Andikisha Business yawe 

Kugira business yanditse muri Leta ubamo bifite inyungu n’ubwo usanga hari amafaranga bigusaba. Inyungu ya mbere ni uko uzakora Business wisanzuye nta kwihishahisha, ibi bizatuma ukorana n’abashoramali batandukanye ndetse n’abandi bakora akazi nkakawe muzahura cyane.  Kugirango igihugu cyandike business yawe hari ibyo kigusaba, gusa bigahindagurika bitewe n’ubwoko bw’akazi kawe. Aha ugomba kumenya ibyo usabwa kandi ukabyandikisha

4. Tandukanya amafaranga ya Business yawe n’ayawe bwite

Aha  usanga benshi bakora ikosa ryo  kuvanga amafaranga bakuye muri Business n’ayo basangannywe bo ubwabo. Iyo uvangavanze amafaranga, akenshi ugorwa no kwishyura imyenda, imisoro,… Business yawe ihura n’ibibazo bishobora gutuma yewe yanafunga. Jya kuri bank ufungure account ya Business.
5. Kora website ya business yawe 

Ikoranabuhanga nka website ni ikimwe mu byatuma business yawe imenyekana. Kugirango busienss yawe ikure, ucyeneye kugaragara kuri internet, isi yose ikaba yamenya ibyawe ku buryo bworoshye. Kora website ya Business yawe, bigufashe gutuma imenyekana, nturindire gusa abayimenya kuko banyuze imbere ya Business yawe.

6. Gerageza kugira gucuruza urebe ko bizakunda

Business yawe uyinjiyemo kugirango ukorere amafaranga.  Kwinjiza ifaranga rya mbere ni ikimenyetso gikomeye ko ibyo uri gukora bizacamo. Gerageza gutangira gucuruza, tangira ukorere ifaranga , bigerageze urebe ko bizakunda.

 

7. Amamaza business yawe 

Abantu benshi bubaha business nshya, iza igahita imenyekana.  Iyo business yawe imenyekanye vuba cyane, biyongerera amahirwe yo kuba yakomera cyane cyane iyo bibaye igitangira. Kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook, twitter, instagram n’izindi ni ingenzi. Kwamamaza kuma website, kuri radio cyangwa television nabyo urabikeneye gusa  zirikana ko business yawe utayitangije kugirango uyamamaze ahubwo ko ucyeneye kuyamamaza kugirango igire aho ikugeza.

 

Byanditswe na :  UKURI Jean Claude


CLICK HERE TO JOIN MUCURUZI.COM WHATSAPP BUSINESS GROUP


Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *